<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin osallistat, motivoit ja sitoutat myyjät uuteen myyntistrategiaan

2103.2023

StrategiaJohtaminen

Kuuntele blogi

Näin osallistat, motivoit ja sitoutat myyjät uuteen myyntistrategiaan
9:12

B2B-myynnin sitouttaminen uuteen myyntistrategiaan onnistuu parhaiten osallistamalla myyjät strategian suunnitteluun ja kehittämiseen. Kun myyjät ovat itse osallistuneet strategian luomiseen, he ovat myös motivoituneempia toteuttamaan sitä käytännössä.

Esimiehen rooli tässä prosessissa on erittäin tärkeä. Esimies toimii fasilitaattorina ja mahdollistajana, joka luo edellytykset myyjien osallistumiselle. Esimiehen tulee myös varmistaa, että strategia on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa ja että myyjien ehdotukset ja ideat otetaan huomioon strategian kehittämisessä. Lisäksi esimies vastaa siitä, että myyjät ymmärtävät strategian tavoitteet ja että heillä on tarvittavat resurssit sen toteuttamiseen.

Road map- onnistuneeseen myynnin osallistamiseen ja sitouttamiseen voi olla seuraava:

 1. Käynnistä dialogi myyjien kanssa ja kerro tavoitteista: Keskustele myyjien kanssa siitä, miksi uutta myyntistrategiaa tarvitaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa.

 2. Kutsu myyjät mukaan strategian kehittämiseen: Anna myyjille mahdollisuus osallistua strategian suunnitteluun ja kehittämiseen.

 3. Järjestä workshoppeja: Järjestä workshoppeja, joissa myyjät voivat ideoida ja keskustella uudesta myyntistrategiasta yhdessä.

 4. Huomioi myyjien ehdotukset: Ota myyjien ehdotukset huomioon strategian kehittämisessä ja varmista, että heidän ideansa tulevat mukaan lopulliseen suunnitelmaan.

 5. Kouluta myyjiä: Tarjoa myyjille koulutusta ja valmennusta, jotta he ymmärtävät uuden myyntistrategian tavoitteet ja osaavat toteuttaa sen käytännössä.

 6. Seuraa edistymistä: Seuraa myyjien edistymistä uuden myyntistrategian toteuttamisessa ja anna tarvittaessa palautetta ja ohjeistusta.

 7. Kannusta ja palkitse: Kannusta myyjiä uuden myyntistrategian toteuttamisessa ja palkitse onnistumisista. Positiivinen palaute ja kannustus edistää myyjien motivaatiota ja sitoutumista.

New call-to-action

Mikä saattaa olla haasteena myyjien sitouttamisessa uuteen myyntistrategiaan?

Myyjien sitouttaminen uuteen myyntistrategiaan voi olla haasteellista monestakin syystä. Tässä joitakin keskeisiä haasteita:

 1. Vastarinta uutta kohtaan: Jotkut myyjät saattavat vastustaa uutta myyntistrategiaa ja pitää vanhaa toimintatapaa parempana.

 2. Motivaation puute: Myyjät voivat menettää motivaationsa, jos he eivät ymmärrä uuden myyntistrategian tavoitteita tai jos he eivät näe sitä itselleen merkityksellisenä.

 3. Resurssien puute: Uuden myyntistrategian toteuttaminen voi vaatia lisäresursseja, joita ei ehkä ole käytettävissä. Myyjät voivat myös tuntea, että uuden strategian toteuttaminen vie heiltä aikaa ja energiaa muilta tärkeiltä tehtäviltä.

 4. Puutteellinen koulutus ja valmennus: Myyjät tarvitsevat asianmukaista koulutusta ja valmennusta, jotta he ymmärtävät uuden myyntistrategian tavoitteet ja osaavat toteuttaa sen käytännössä.

 5. Johtamisen puute: Esimiesten on oltava aktiivisia uuden myyntistrategian lanseerauksessa ja toteutuksessa, jotta myyjät ymmärtävät sen tärkeyden. Jos johto ei tue uutta strategiaa, myyjät eivät todennäköisesti sitoudu siihen.

 6. Epäselvät tavoitteet ja mittarit: Jos uuden myyntistrategian tavoitteet ja mittarit eivät ole selkeitä, myyjät voivat olla epävarmoja siitä, mitä heidän pitäisi tehdä ja miten heidän menestystään mitataan.

Nämä haasteet voidaan voittaa huolellisella suunnittelulla, valmennuksella ja esimiesten johtamisella. On tärkeää ottaa myyjien näkemykset ja ehdotukset huomioon uuden myyntistrategian kehittämisessä ja kommunikoida tavoitteet selkeästi ja konkreettisesti. Palkitsemalla onnistumisista ja kannustamalla myyjiä on mahdollista saada heidät sitoutumaan uuteen myyntistrategiaan.

Mistä tiedän, että myyjäni ovat sitoutuneita myyntistrategiaan? Mistä tiedän, että he eivät ole sitoutuneita? Kuinka kasvatan sitoutumista tilanteessa, jossa myyjät eivät ole sitoutuneita uuteen strategiaan?
Myyjät noudattavat uutta myyntistrategiaa aktiivisesti Myyjät jatkavat vanhan strategian käyttöä, eivätkä osoita kiinnostusta uutta strategiaa kohtaan
 1. Järjestä koulutusta ja valmennusta uuden myyntistrategian sisällöstä ja sen merkityksestä myyjille.
 2.  Kannusta myyjiä jakamaan kokemuksiaan ja onnistumisiaan uuden strategian käytössä.
 3. Tarkista, että myyjät ymmärtävät uuden strategian tavoitteet ja että heillä on tarvittavat resurssit sen toteuttamiseen.
 4. Tarjoa myyjille positiivista palautetta ja kannustusta onnistumisista.
Myyjät antavat palautetta uuden myyntistrategian toimivuudesta ja ehdottavat parannuksia Myyjät eivät ymmärrä uuden strategian merkitystä tai eivät tiedä, miten sitä sovelletaan käytännössä

1. Järjestä workshoppeja, joissa myyjät voivat keskustella uuden strategian tavoitteista ja soveltamisesta käytännössä.

2. Tarkista, että myyjillä on tarvittavat tiedot ja taidot uuden strategian käyttöön.

3. Selitä uuden strategian merkitys ja sen vaikutus yrityksen menestykseen.

Myyjät käyttävät uutta myyntistrategiaa oma-aloitteisesti myyntiprosessissaan Myyjät vastustavat uutta strategiaa ja käyttävät edelleen vanhaa myyntiprosessia

1. Kerro myyjille, miksi uutta strategiaa tarvitaan ja miksi vanhaa prosessia ei enää käytetä.

2. Selitä, miten uusi prosessi auttaa myyjiä saavuttamaan parempia tuloksia.

3. Kannusta myyjiä kokeilemaan uutta strategiaa ja antamaan palautetta sen toimivuudesta.

4. Tarjoa koulutusta ja valmennusta uuden prosessin käyttöön.

 

Kuinka myyjien sitoutuminen näkyy myyntituloksissa ja tiimiyhteistyössä?

Sitoutuminen näkyy myynnin tuloksissa ja yhteisessä tekemisessä monella tapaa. Kun myyjät ovat sitoutuneita uuteen myyntistrategiaan ja sen toteuttamiseen, se näkyy esimerkiksi seuraavasti:

 1. Myynnin kasvu: Sitoutuneet myyjät ovat motivoituneempia tekemään töitä ja tekemään myyntiä uuden strategian mukaisesti. Tämä johtaa usein myynnin kasvuun.

 2. Parempi asiakastyytyväisyys: Uusi myyntistrategia saattaa keskittyä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen. Kun myyjät ovat sitoutuneita uuteen strategiaan, he todennäköisesti pystyvät palvelemaan asiakkaita paremmin ja tyydyttämään heidän tarpeensa.

 3. Tehokkaampi yhteistyö: Sitoutuneet myyjät ovat valmiita tekemään yhteistyötä muiden myyjien kanssa ja jakamaan parhaita käytäntöjä. Tämä johtaa usein tehokkaampaan tiimityöskentelyyn ja parempaan yhteistyöhön.

 4. Innovatiivisuus: Sitoutuneet myyjät ovat usein valmiimpia kokeilemaan uusia ideoita ja kehittämään uusia ratkaisuja. Tämä voi johtaa innovatiivisuuden lisääntymiseen myynnissä ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen.

 5. Yhteishenki: Sitoutuneet myyjät ovat yleensä ylpeitä työstään ja organisaatiostaan, ja tämä heijastuu yhteishenkeen. Kun myyjät ovat sitoutuneita yhteiseen tavoitteeseen ja toimivat yhdessä sen saavuttamiseksi, se voi johtaa positiiviseen työyhteisöön ja parempaan henkilöstötyytyväisyyteen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että myyjien sitoutuminen uuteen myyntistrategiaan voi johtaa parempiin tuloksiin, parempaan asiakastyytyväisyyteen, tehokkaampaan yhteistyöhön, innovatiivisuuden lisääntymiseen ja parempaan yhteishenkeen.

New call-to-action

Miten CRM-teknologia voi tukea myyjien sitoutumista uuteen myyntistrategiaan?

CRM-teknologia voi auttaa myyjiä sitoutumaan uuteen myyntistrategiaan monella tavalla:

 1. Prosessin automatisointi: CRM-järjestelmä voi automatisoida myyntiprosessin eri vaiheet ja auttaa myyjiä noudattamaan uutta myyntistrategiaa. Kun myyjät näkevät, että uusi strategia on integroitu CRM-järjestelmään, se voi auttaa heitä sitoutumaan sen noudattamiseen.

 2. Datapohjaiset raportit: CRM-järjestelmä voi tarjota myyjille datapohjaisia raportteja, jotka näyttävät, miten uusi myyntistrategia vaikuttaa myyntituloksiin. Tämä voi auttaa myyjiä ymmärtämään uuden strategian merkityksen ja sitoutumaan sen toteuttamiseen.

 3. Kommunikointi: CRM-järjestelmä voi tarjota myyjille keskustelualustoja, joilla he voivat jakaa kokemuksiaan uuden myyntistrategian toteuttamisesta. Tämä voi auttaa luomaan yhteishenkeä ja kannustaa myyjiä sitoutumaan uuteen strategiaan.

 4. Asiakasprofiilien hallinta: CRM-järjestelmä voi auttaa myyjiä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä paremmin. Kun myyjät ymmärtävät paremmin asiakkaita, se voi auttaa heitä soveltamaan uutta myyntistrategiaa tehokkaammin ja sitoutumaan sen toteuttamiseen.

 5. Koulutus: CRM-järjestelmä voi tarjota koulutus- ja valmennusmateriaaleja myyjille, jotka auttavat heitä ymmärtämään uuden myyntistrategian tavoitteet ja sen toteuttamisen käytännössä. Tämä voi auttaa myyjiä sitoutumaan uuteen strategiaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että CRM-teknologia voi auttaa myyjiä sitoutumaan uuteen myyntistrategiaan prosessin automatisoinnin, datapohjaisten raporttien, kommunikoinnin, asiakasprofiilien hallinnan ja koulutuksen kautta. CRM-järjestelmä voi olla hyödyllinen työkalu myyjille, jotka haluavat noudattaa uutta myyntistrategiaa ja saavuttaa parempia tuloksia. 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.