<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Myyntijohtajan Tehtävät: Näin Myyntijohtaja Vie Yrityksen Menestykseen

2403.2023

Johtaminen

Kuuntele blogi

Myyntijohtajan Tehtävät: Näin Myyntijohtaja Vie Yrityksen Menestykseen
14:38

Myyntijohtajan tehtävät ovat monipuolisia ja vaativat vahvaa osaamista sekä taitoja eri aloilta. Tässä blogissa käymme läpi myyntijohtajan keskeiset vastuualueet ja toimenkuvan, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntijohtaja vie yrityksen menestykseen.
Myyntijohtaja on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta, sillä hänen vastuullaan on myynnin strategian luominen, toteutus ja seuranta. Hän myös johtaa myyntitiimiä ja huolehtii siitä, että tavoitteet saavutetaan ja asiakassuhteet kehittyvät. Lisäksi myyntijohtaja vastaa myyntiprosessien kehittämisestä ja analysoinnista, jotta myynti voidaan tehostaa entisestään.
 
Myyntijohtajan tehtäviin kuuluu myös tiiviis yhteistyö muiden yrityksen osastojen, kuten markkinoinnin, tuotekehityksen ja talouden kanssa. Näin varmistetaan, että yrityksen strategia ja tavoitteet toteutuvat koko organisaatiossa ja asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.
 
Miten myyntijohtaja siis vie yrityksen menestykseen? Avain menestykseen on kyky johtaa ja motivoida myyntitiimiä, tehdä oikeita strategisia valintoja, kehittää myyntiprosesseja ja ylläpitää vahvoja asiakassuhteita. Kaikki tämä vaatii laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Mitä myyntijohtajan rooliin kuuluu

Myyntijohtajan rooliin kuuluu useita eri osa-alueita, jotka edellyttävät syvällistä ymmärrystä sekä käytännön kokemusta. Tässä jatkamme myyntijohtajan tehtävien ja vastuualueiden tarkastelua, jotta voit entistä paremmin ymmärtää, mitä menestyksekkään myyntijohtajan työ vaatii.
 1. Myyntistrategian luominen ja toteuttaminen: Myyntijohtajan tulee laatia selkeä ja realistinen myyntistrategia, joka perustuu yrityksen tavoitteisiin, markkinatilanteeseen ja asiakastarpeisiin. Tämä vaatii kykyä analysoida markkinatietoja, tunnistaa mahdollisuuksia ja uhkia sekä arvioida eri myyntikanavien tehokkuutta.
   
 2. Myyntitiimin johtaminen ja kehittäminen: Myyntijohtajan tehtävä on rekrytoida, kouluttaa ja motivoida myyntitiimi sekä varmistaa, että tiimillä on tarvittavat resurssit ja tuki onnistumiseen. Tämä edellyttää vahvoja johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tunnistaa ja kehittää tiimin jäsenten vahvuuksia.

 3. Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen: Myyntijohtajan tulee ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä tunnistaa ja ratkaista asiakastyytyväisyyteen liittyviä haasteita. Tämä vaatii kykyä kuunnella asiakkaita, ymmärtää heidän tarpeitaan ja odotuksiaan sekä löytää ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa molemmille osapuolille.

  New call-to-action

 4. Myyntiprosessien analysointi ja kehittäminen: Myyntijohtajan tulee seurata myyntiprosessien tehokkuutta ja tunnistaa mahdollisuuksia niiden kehittämiseen. Tämä edellyttää analyyttisiä taitoja, prosessien ymmärtämistä sekä kykyä hyödyntää erilaisia työkaluja ja teknologioita myynnin tehostamiseksi.
   
 5. Yhteistyö muiden osastojen kanssa: Myyntijohtajan on työskenneltävä tiiviisti yhdessä muiden osastojen, kuten markkinoinnin, tuotekehityksen ja talouden, kanssa varmistaakseen, että yrityksen strategia ja tavoitteet toteutuvat koko organisaatiossa. Tämä vaatii hyviä viestintätaitoja, kykyä rakentaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä sekä ymmärrystä organisaation toiminnasta kokonaisuutena.
   
 6. Taloudellisen tuloksen seuranta ja parantaminen: Myyntijohtajan vastuulla on seurata ja analysoida myynnin taloudellista tulosta, kuten liikevaihtoa, myyntikatteita ja kannattavuutta. Hänen tulee myös tunnistaa ja toteuttaa toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi, esimerkiksi tehostamalla myyntiprosesseja, optimoimalla hinnoittelua tai kehittämällä uusia palveluita ja tuotteita.
   
 7. Markkinatrendien ja kilpailijoiden analysointi: Menestyvä myyntijohtaja seuraa aktiivisesti markkinoiden kehitystä, tunnistaa uusia trendejä ja mahdollisuuksia sekä arvioi kilpailijoiden toimintaa ja strategioita. Näin hän pystyy ennakoimaan ja reagoimaan muutoksiin ajoissa sekä pitämään yrityksen kilpailukykyisenä.

 8. Kulttuurin ja arvojen välittäminen: Myyntijohtajan tehtävä on varmistaa, että yrityksen arvot ja kulttuuri näkyvät myyntitiimin toiminnassa sekä asiakassuhteissa. Tämä vaatii kykyä viestiä selkeästi ja johdonmukaisesti yrityksen arvoista, asenteista ja odotuksista sekä tukea niiden toteutumista käytännössä.
 Näiden tehtävien ja vastuualueiden hallinta on keskeistä myyntijohtajan roolissa, ja niiden onnistunut toteuttaminen edellyttää laaja-alaista osaamista, vahvoja taitoja ja sitoutumista jatkuvaan kehittymiseen. Myyntijohtajan rooli on monimutkainen ja vaativa, mutta samalla palkitseva ja merkityksellinen.

Mikä myyntijohtajan tehtävässä korostuu eniten

Menestyksekkään myyntijohtajan työssä korostuvat strateginen ajattelu, analyyttisyys, ihmisten johtaminen, asiakaslähtöisyys sekä kyky tehdä yhteistyötä eri osastojen ja sidosryhmien kanssa. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen on avain menestykseen tässä roolissa, ja siksi myyntijohtajan tulee olla valmis investoimaan aikaa ja resursseja oman osaamisensa kehittämiseen sekä tiiminsä kouluttamiseen.
 1. Muutoksen johtaminen: Myyntijohtajan on kyettävä johtamaan muutosta niin organisaatiossa kuin myyntitiimissäkin. Tämä tarkoittaa muun muassa uusien myyntistrategioiden, teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa sekä muutosten vaikutusten arviointia ja niihin sopeutumista. Muutoksen johtaminen vaatii joustavuutta, kykyä innostaa ja motivoida tiimiä sekä rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä.

 2. Viestintä ja esiintyminen: Myyntijohtajan tulee olla erinomainen viestijä ja esiintyjä, sillä hänen on kyettävä kommunikoimaan selkeästi ja vakuuttavasti niin yrityksen johdolle, tiimille kuin asiakkaillekin. Viestinnälliset taidot ovat keskeisiä erilaisten neuvottelutilanteiden, esitysten ja raporttien laatimisen kannalta, ja ne auttavat myyntijohtajaa rakentamaan luottamusta ja vaikuttamaan positiivisesti eri sidosryhmiin.

  New call-to-action
   
 3. Jatkuva kehittyminen ja verkostoituminen: Menestyksekäs myyntijohtaja on sitoutunut jatkuvaan kehittymiseen sekä oman että tiiminsä osaamisen parantamiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutusten ja mentoroinnin hyödyntämistä sekä alan uusimpien trendien ja parhaiden käytäntöjen seuraamista. Verkostoituminen muiden ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa auttaa myyntijohtajaa oppimaan uutta, saamaan tukea ja löytämään uusia mahdollisuuksia yritykselle.
   
 4. Näiden lisäksi myyntijohtajan työssä korostuvat eettisyys ja vastuullisuus, sillä hänellä on keskeinen rooli yrityksen maineen ja arvojen ylläpitämisessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi reilujen ja läpinäkyvien toimintatapojen noudattamista, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista vastuullisesti sekä yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun huomioimista.
   
 5. Kansainvälisen myynnin johtaminen: Monissa organisaatioissa myyntijohtajan vastuulla on myös kansainvälisen myynnin johtaminen ja kehittäminen. Tämä vaatii erityisosaamista, sillä kansainvälisessä toimintaympäristössä on otettava huomioon eri maiden kulttuuriset, lainsäädännölliset ja taloudelliset erityispiirteet. Kansainvälisen myyntijohtajan on kyettävä rakentamaan ja johtamaan monikulttuurisia tiimejä, neuvottelemaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja soveltamaan myyntistrategioita eri markkinoille.
   
 6. Asiakastiedon hyödyntäminen ja CRM-järjestelmät: Myyntijohtajan on osattava hyödyntää tehokkaasti asiakastietoja myynnin ja asiakassuhteiden kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakastarpeiden tunnistamista, segmentointia ja profilointia sekä asiakaskokemuksen parantamista. CRM-järjestelmien (Customer Relationship Management) hallinta on keskeinen osa tätä työtä, sillä ne auttavat keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään asiakastietoa.
   
 7. Määritteleminen ja seuranta KPI-tavoitteet: Myyntijohtajan on osattava määritellä ja seurata keskeisiä suorituskyvyn indikaattoreita (KPI, Key Performance Indicator) sekä omalle tiimilleen että yritykselle kokonaisuudessaan. KPI-tavoitteiden avulla voidaan mitata myynnin tehokkuutta ja kannattavuutta, tunnistaa kehityskohteita ja ohjata toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. KPI-tavoitteiden tulee olla selkeitä, realistisia ja mitattavia.
 Myyntijohtajan tehtävät ovat moninaiset ja vaativat erilaisten taitojen ja osaamisalueiden hallintaa. Menestyksekäs myyntijohtaja on strateginen ajattelija, joka kykenee johtamaan ja inspiroimaan tiimiään, luomaan vahvoja asiakassuhteita ja tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa saavuttaakseen yrityksen tavoitteet ja menestyksen. Hän on myös joustava, innovatiivinen ja valmis sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Näin myyntijohtaja voi pitää huolen siitä, että osaaminen on ajantasalla

Myyntijohtajan on tärkeää pitää huolta siitä, että oma osaaminen sekä tiimin osaaminen pysyvät ajantasaisina. Tässä muutamia vinkkejä ja perusteluja siitä, kuinka myyntijohtaja voi varmistaa osaamisen ajantasaisuuden:
 1. Alan kirjallisuuden ja julkaisujen seuraaminen: Myyntijohtajan tulisi seurata alan kirjallisuutta, artikkeleita, raportteja ja blogikirjoituksia, jotta pysyy perillä uusimmista myyntiin liittyvistä trendeistä, tutkimuksista ja innovaatioista. Tämä auttaa myyntijohtajaa ymmärtämään muutoksia ja kehityskulkuja sekä soveltamaan uusia ideoita ja käytäntöjä omassa työssään.

 2. Verkostoituminen ja ammattijärjestöjen jäsenyys: Liittyminen myynnin ja markkinoinnin ammattijärjestöihin sekä aktiivinen verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tietoa uusista kehityskuluista. Verkostoituminen auttaa myös löytämään uusia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia.
   
 3. Koulutukset ja sertifikaatit: Säännöllinen kouluttautuminen ja uusien sertifikaattien hankkiminen ovat merkittävä osa myyntijohtajan osaamisen ylläpitämistä. Alan koulutukset ja sertifikaatit voivat kattaa esimerkiksi myynnin strategiat, neuvottelutaidot, CRM-järjestelmät tai digitaalisen markkinoinnin. Koulutusten ja sertifikaattien avulla myyntijohtaja voi syventää osaamistaan ja pysyä ajan tasalla alan kehityksestä.
   
 4. Mentorointi ja coaching: Myyntijohtajan kannattaa harkita mentorin tai coachin palkkaamista oman osaamisen ja uran kehittämiseksi. Mentorointi- ja coaching-suhteet tarjoavat tukea, opastusta ja uusia näkökulmia, jotka auttavat myyntijohtajaa kehittämään itseään ja omaa johtamistyyliään.
   
 5. Webinaarit ja konferenssit: Osallistuminen alan webinaareihin ja konferensseihin on erinomainen tapa päivittää tietoja ja taitoja sekä verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Myyntijohtajan kannattaa valita tapahtumia, jotka keskittyvät erityisesti hänen kiinnostuksen kohteisiinsa ja kehityskohteisiinsa.
   
 6. Tiimin osaamisen kehittäminen ja jakaminen: Myyntijohtajan on tärkeää varmistaa, että myös tiimin osaaminen pysyy ajantasalla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä säännöllisiä koulutuksia, työpajoja tai tiimipalavereita, joissa jaetaan tietoa ja kokemuksia. Lisäksi tiimin jäsenet voivat osallistua konferensseihin ja koulutuksiin, jotta he voivat tuoda uutta tietoa ja näkökulmia organisaatioon. Myyntijohtajan tulee myös rohkaista tiimiään jakamaan osaamistaan ja oppimaan toisiltaan.
   
 7. Oma-aloitteinen oppiminen: Myyntijohtajan on hyvä olla oma-aloitteinen ja aktiivinen oman oppimisensa suhteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi itsenäisen tiedonhankinnan ja taitojen kehittämisen edistämistä sekä uusien oppimismenetelmien ja -resurssien hyödyntämistä.
   
 8. Palautteen kerääminen ja itsearviointi: Myyntijohtajan tulee aktiivisesti kerätä palautetta omasta työstään ja johtamistavastaan sekä tehdä itsearviointia. Palautteen avulla voi tunnistaa kehityskohteita ja oppia virheistä. Myyntijohtajan kannattaa pyytää palautetta niin tiimiltään, kollegoiltaan kuin esimiehiltäänkin.

 9. Kehityskeskustelut ja urasuunnittelu: Säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa auttavat myyntijohtajaa tunnistamaan oman osaamisen vahvuudet ja heikkoudet sekä määrittämään tavoitteita ja kehityssuunnitelmia. Kehityskeskusteluissa voidaan myös sopia konkreettisista toimenpiteistä osaamisen päivittämiseksi ja kehittämiseksi.
   
 10. Ajanhallinta ja priorisointi: Myyntijohtajan on tärkeää hallita aikaansa tehokkaasti ja priorisoida osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oman aikataulun suunnittelua ja joustavuutta sekä työ- ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitämistä.
   
 11. Digitaalisten työkalujen ja teknologioiden hyödyntäminen: Myyntijohtajan on tärkeää olla perillä uusista digitaalisista työkaluista ja teknologioista, jotka voivat auttaa tehostamaan myyntityötä, parantamaan asiakaskokemusta ja analysoimaan myyntituloksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien ohjelmistojen ja sovellusten käyttöönottoa tai tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä myynnin analytiikassa.

 12. Yrityksen sisäisen koulutuksen järjestäminen: Myyntijohtaja voi myös järjestää yrityksen sisäisiä koulutuksia ja työpajoja, jotka keskittyvät tiettyihin osaamisalueisiin tai kehityskohteisiin. Tämä voi auttaa sekä myyntijohtajaa että tiimiä kehittämään osaamistaan ja jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään.
   
 13. Koulutus- ja kehityssuunnitelmien seuranta: Myyntijohtajan on tärkeää seurata omaa ja tiiminsä koulutus- ja kehityssuunnitelmien toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia osaamiseen sekä työn tuloksiin. Tämä auttaa tunnistamaan onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi.
   
 14. Osaamisen arviointi ja tunnistaminen: Myyntijohtajan on hyvä arvioida säännöllisesti omaa ja tiiminsä osaamista sekä tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet. Tämä auttaa määrittämään tarvittavat kehitystoimenpiteet ja kohdentamaan koulutusresursseja tehokkaasti.
Myyntijohtajan osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen on jatkuvaa työtä, joka edellyttää aktiivista otetta ja monipuolista kouluttautumista. Osaamisen kehittäminen on investointi niin myyntijohtajan uraan kuin yrityksen menestykseenkin, ja se vaikuttaa positiivisesti niin myyntityön tuloksiin kuin työhyvinvointiin ja tiimin yhteistyöhön.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.