<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on liidi ja miksi se on tärkeää liiketoiminnalle?

2703.2023

MarkkinointiMyynti

Kuuntele blogi

Mikä on liidi ja miksi se on tärkeää liiketoiminnalle?
13:07

Liiketoimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja kilpailu tiukkaa. Tässä ympäristössä yritysten on kyettävä hankkimaan uusia asiakkaita ja kasvattamaan markkinaosuuttaan. Yksi tärkeä osa-alue tässä on liidien hankkiminen. Mutta mikä on liidi, ja miksi se on niin tärkeä yritykselle? Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme liidin määritelmää, sen merkitystä yrityksille ja parhaita käytäntöjä liidien generoimiseksi.

Liidin määritelmä

Liidi (engl. lead) tarkoittaa potentiaalista asiakasta, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Liidi voi olla yksittäinen henkilö tai organisaatio, joka on jollain tavalla osoittanut olevansa avoin yrityksen tarjoamalle ratkaisulle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi verkkosivuilla kävijän jättäessä yhteystietonsa, osallistumalla tapahtumaan tai antamalla suostumuksensa markkinointiviestintään.

Liidien merkitys liiketoiminnalle

Liidit ovat tärkeitä yrityksille, koska ne ovat potentiaalisten asiakkaiden ensimmäinen askel kohti ostoprosessia. Liidien hankkiminen auttaa yrityksiä kasvattamaan asiakaskuntaansa, lisäämään myyntiä ja tavoittamaan uusia markkinoita. Liidien avulla yritykset voivat:

  • Kartoittaa markkinoiden tarpeita ja kysyntää
  • Kehittää räätälöityjä markkinointistrategioita
  • Seurata ja analysoida markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta
  • Vähentää myynnin ja markkinoinnin kustannuksia
  • Parhaat käytännöt liidien generoimiseksi

Liidien generointi on monimutkainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja optimointia. Tässä muutamia parhaita käytäntöjä liidien hankkimiseksi:

Sisältömarkkinointi: Laadukkaan ja arvoa tuottavan sisällön luominen auttaa houkuttelemaan kiinnostuneita kävijöitä verkkosivuillesi. Tämä voi sisältää blogikirjoituksia, e-kirjoja, webinaareja ja muita digitaalisia materiaaleja.

Hakukoneoptimointi (SEO): Verkkosivujen optimointi hakukoneille auttaa parantamaan sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkuttelemaan enemmän kiinnostuneita kävijöitä.

Sosiaalisen median markkinointi: Hyödyntämällä sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter, voit tavoittaa laajemman yleisön ja jakaa sisältöäsi potentiaalisille asiakkaille.

Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostilistojen rakentaminen ja uutiskirjeiden lähettäminen voi olla tehokas tapa pitää yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja muistuttaa heitä yrityksesi tarjonnasta.

Kävijäseuranta ja analytiikka: Analysoimalla verkkosivujesi kävijätietoja voit tunnistaa tehokkaimmat markkinointikanavat ja parantaa kohdennusta entisestään.

Verkostoituminen ja tapahtumat: Osallistuminen alan tapahtumiin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin voi auttaa luomaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Yhteistyö ja kumppanuudet: Yhteistyö muiden yritysten ja kumppaneiden kanssa voi auttaa tavoittamaan uusia kohderyhmiä ja jakamaan resursseja liidien hankinnassa.

Liidit ovat tärkeä osa yrityksen menestystä ja kasvua, sillä ne auttavat hankkimaan uusia asiakkaita ja lisäämään myyntiä. Liidien generointi vaatii monipuolista markkinointistrategiaa ja jatkuvaa optimointia, mutta sen avulla yritykset voivat parantaa markkinointinsa tehokkuutta ja saavuttaa liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. Kokeile erilaisia lähestymistapoja ja seuraa tuloksia, jotta löydät oikeat menetelmät juuri sinun yrityksellesi.

New call-to-action

Mitä yritykselle tapahtuu jos se ei hanki itselleen liidejä

Jos yritys ei hanki itselleen liidejä, sillä on monia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Tässä muutamia keskeisiä seurauksia:

Asiakaskunnan kasvun pysähtyminen: Ilman uusia liidejä yrityksen asiakaskunta ei kasva, mikä voi johtaa myynnin laskuun ja liiketoiminnan kasvun pysähtymiseen.

Kilpailukyvyn heikkeneminen: Jos yritys ei hanki uusia asiakkaita, sen kilpailijat voivat saada markkinaosuutta ja vahvistaa asemaansa alalla. Tämä voi johtaa siihen, että yritys jää jälkeen kilpailijoiden innovaatioista, palveluista ja tuotteista.

Myynti- ja markkinointitoiminnan tehottomuus: Liidien puute voi johtaa siihen, että yrityksen myynti- ja markkinointitoiminta ei ole kohdennettua eikä tehokasta. Tämä voi aiheuttaa turhia kustannuksia ja resurssien hukkaa.

Heikentynyt brändin tunnettuus: Kun yritys ei hanki uusia liidejä, sen brändin tunnettuus ja näkyvyys markkinoilla saattavat heikentyä. Tämä voi vaikuttaa yrityksen maineeseen ja houkuttelevuuteen potentiaalisten asiakkaiden silmissä.

Taloudelliset vaikeudet: Liidien puute voi johtaa myynnin ja tulovirran vähenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia yritykselle. Tämä voi vaikuttaa investointikykyyn ja jopa yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen.

Liidien hankkiminen on elintärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Ilman niitä yritys voi kohdata monia haasteita, jotka vaikeuttavat kasvua, kilpailukykyä ja taloudellista vakautta. Yritysten onkin panostettava markkinointistrategioihin ja -kanaviin, jotka tuottavat korkealaatuisia liidejä ja auttavat siten saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteita.

Mitä erityispiirteitä B2B-yrityksillä on liidihankinnassa?

B2B-yritykset, eli yritykset, jotka myyvät tuotteitaan ja palveluitaan toisille yrityksille, kohtaavat useita erityispiirteitä ja haasteita liidien hankinnassa verrattuna B2C-yrityksiin, jotka myyvät suoraan kuluttajille. Tässä muutamia keskeisiä erityispiirteitä B2B-yritysten liidien hankinnassa:

Pidempi myyntisuppilo: B2B-asiakkaat käyvät usein läpi pidemmän ja monimutkaisemman ostoprosessin ennen ostopäätöksen tekemistä. Tämä johtuu muun muassa suuremmista investoinneista, useista päätöksentekijöistä ja vaativammista hankintaprosesseista. Liidien hankinnassa B2B-yritysten on keskityttävä rakentamaan luottamusta ja tarjoamaan lisäarvoa koko myyntisuppilon ajan.

Räätälöity sisältö: B2B-yritykset hyötyvät erityisen paljon kohdennetusta ja räätälöidystä sisällöstä, joka vastaa potentiaalisten asiakkaiden erityistarpeisiin ja kysymyksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi teknisiä raportteja, case-tutkimuksia ja webinaareja, jotka käsittelevät erityisiä haasteita ja ratkaisuja kohdemarkkinoilla.

Henkilökohtaisempi lähestymistapa: B2B-asiakassuhteet ovat usein pitkäaikaisia ja perustuvat henkilökohtaisiin suhteisiin. Tämän vuoksi B2B-yritysten on panostettava yksilölliseen lähestymistapaan liidien hankinnassa, kuten verkostoitumistilaisuuksiin, tapaamisiin ja sähköpostiviestintään.

Tärkeys ammattimaisille sosiaalisille verkostoille: B2B-yrityksille ammattimaiset sosiaaliset verkostot, kuten LinkedIn, ovat erityisen tärkeitä liidien hankinnassa. Nämä alustat mahdollistavat kohdennetun markkinoinnin, verkostoitumisen ja asiantuntijuuden jakamisen potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Yhteistyö ja kumppanuudet: B2B-yritysten liidien hankintaan liittyy usein yhteistyötä muiden alan toimijoiden, kumppaneiden ja jälleenmyyjien kanssa. Nämä yhteistyöt voivat auttaa tavoittamaan uusia kohderyhmiä ja lisäämään yrityksen näkyvyyttä markkinoilla.

Painotus asiakkaan ongelman ratkaisemisessa: B2B-yritysten on keskityttävä tarjoamaan ratkaisuja asiakkaidensa erityisiin haasteisiin ja ongelmiin. Tämä tarkoittaa, että liidien hankinnassa on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, sen tarpeita ja kipupisteitä, jotta voidaan esitellä tehokkaita ja relevantteja ratkaisuja.

New call-to-action

Korostus asiakkaan menestyksen tukemisessa: B2B-yritysten tulee paitsi tarjota ratkaisuja, myös tukea asiakasta tämän menestyksessä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, konsultointia, teknistä tukea ja muita lisäpalveluita, jotka auttavat asiakasta hyödyntämään tuotetta tai palvelua tehokkaasti ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

Arvioinnit ja suositukset: B2B-yrityksille asiakkaiden suositukset ja arviot ovat erittäin tärkeitä, koska ne auttavat rakentamaan luottamusta ja uskottavuutta markkinoilla. Liidien hankinnassa on hyvä hyödyntää asiakastarinoita, suosittelijoita ja ala-arvosteluja vakuuttamaan potentiaaliset asiakkaat yrityksen tarjoaman ratkaisun arvosta.

B2B-yritysten liidien hankinta eroaa monin tavoin B2C-yritysten liidien hankinnasta. B2B-yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota myyntisuppilon pituuteen, räätälöityyn sisältöön, henkilökohtaisempaan lähestymistapaan, ammattimaisiin sosiaalisiin verkostoihin, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin, asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, asiakkaan menestyksen tukemiseen ja suositusten hyödyntämiseen liidien hankinnassa. Näitä erityispiirteitä ymmärtämällä ja niihin panostamalla B2B-yritykset voivat parantaa liidien hankinnan tehokkuutta ja edistää liiketoimintansa kasvua.

Kuinka liidi määritellään

Liidi määritellään potentiaalisena asiakkaana, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Liidit voivat olla yksityishenkilöitä tai yrityksiä, ja ne ovat tärkeitä myynnin ja markkinoinnin prosesseille, sillä ne edustavat mahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankkimiseen ja myynnin kasvattamiseen.

Liidit voidaan luokitella eri tavoin, esimerkiksi niiden lähteen, kiinnostuksen asteen tai valmiuden ostaa perusteella. Tyypillisesti liidit jaetaan kahteen pääkategoriaan:

Kylmät liidit

Nämä ovat henkilöitä tai yrityksiä, jotka eivät ole vielä ilmaisseet suoraa kiinnostusta yrityksen tarjontaan, mutta joiden voidaan olettaa olevan potentiaalisia asiakkaita heidän demografisten tietojensa, käyttäytymisensä tai muiden tekijöiden perusteella. Kylmiä liidejä voidaan lähestyä esimerkiksi kylmäsoittojen, sähköpostimarkkinoinnin tai muiden markkinointitoimenpiteiden kautta.

Lämpimät liidit

Lämpimät liidit ovat henkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen, tilaamalla uutiskirjeen tai osallistumalla webinaariin. Lämpimien liidien kanssa on yleensä helpompaa aloittaa keskustelu ja edetä kohti ostopäätöstä, koska he ovat jo osoittaneet kiinnostusta yrityksen tarjontaan.

Liidien määrittely ja luokittelu auttavat yrityksiä kohdentamaan markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä tehokkaammin ja varmistamaan, että oikeat resurssit ja viestit kohdistetaan oikeisiin potentiaalisiin asiakkaisiin.

CRM on tehokas työkalu liidien hallintaan

CRM-järjestelmien avulla voit:

Tallentaa ja hallita liiditietoja: Voit kerätä ja tallentaa tietoa potentiaalisista asiakkaista, kuten heidän yhteystietonsa, taustatietonsa, kiinnostuksensa ja viestintähistoriansa.

Seurata liidien vuorovaikutusta: CRM-järjestelmät tarjoavat työkaluja seurata ja analysoida liidien vuorovaikutusta yrityksen kanssa, kuten verkkosivuston käyttäytymistä, sähköpostiviestintää ja puheluita.

Kohdentaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä: CRM-järjestelmät auttavat sinua kohdentamaan markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä tehokkaammin analysoimalla liidien tietoja ja käyttäytymistä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä viestit, tarjoukset ja kanavat toimivat parhaiten eri liideille.

Hallita myyntisuppiloa: CRM-järjestelmät tarjoavat työkaluja liidien siirtämiseksi myyntisuppilossa aina ensimmäisestä yhteydenotosta kaupan päättymiseen asti. Voit seurata liidien edistymistä eri vaiheissa, määrittää pullonkaulat ja tehostaa myyntiprosessia.

Luoda automaatioita: Monet CRM-järjestelmät tarjoavat automaatiotyökaluja, joiden avulla voit automatisoida tiettyjä tehtäviä, kuten sähköpostimarkkinointia, liidien pisteytystä ja tehtävien muistutuksia.

Raportoida ja analysoida tuloksia: CRM-järjestelmät tarjoavat raportointi- ja analysointityökaluja, jotka auttavat sinua seuraamaan liidien hankinnan tehokkuutta, tunnistamaan parhaat markkinointikäytännöt ja määrittämään ROI (return on investment) eri toimenpiteille.

Yleisiä CRM-järjestelmiä ovat esimerkiksi Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 ja Pipederive. Järjestelmien valintaan vaikuttuttavat useat tekijät, kuten yrityksen koko, tarpeet, budjetti ja integraatiot muihin käytössä oleviin järjestelmiin. Jokaisella CRM-järjestelmällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten on tärkeää tutkia eri vaihtoehtoja ja valita sellainen, joka sopii parhaiten yrityksesi liidien hallintaan ja määrittelyyn liittyviin tavoitteisiin.

CRM-järjestelmän lisäksi on olemassa muita työkaluja, jotka voivat auttaa liidien määrittelyssä ja hallinnassa, kuten markkinoinnin automaatiojärjestelmät (esim. HubSpot), sähköpostimarkkinointityökalut (esim. Mailchimp, ) ja analytiikkatyökalut (esim. Google Analytics). Nämä työkalut voivat täydentää CRM-järjestelmää ja auttaa sinua hankkimaan, seuraamaan ja hyödyntämään liidejä entistä tehokkaammin.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.