<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot ja integraatiot

0209.2019

Markkinoinnin automaatioMarkkinointiHubSpotIntegraatiot

Kuuntele blogi

HubSpot ja integraatiot
11:19

Yrityksillä on käytössä useita erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja, joita käytetään työkaluina liiketoiminnassa. Jokaisella liiketoimintayksiköllä voi olla omat ohjelmistot, jotka eivät toimi yhdessä toisten yksikköjen ohjelmistojen kanssa. Tämä aiheuttaa haasteita informaation ja datan hyödyntämiseen eri liiketoimintayksiköiden välillä. Tätä varten yritykset ovat alkaneet toteuttamaan integraatioprojekteja, joiden avulla saadaan parempi informaation ja datan hyödyntäminen kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Integraatiolla tarkoitetaan eri alustoilla ja tekniikoilla rakennettuja järjestelmiä tai ohjelmistoja, jotka ovat liitetty toisiinsa. Yrityksellä usein tulee tarve integraatioon, kun käytössä olevasta järjestelmästä puuttuu tarvittavia toimintoja tai datan tulee siirtyä eri järjestelmien välillä. Samankaltaisten järjestelmien käyttö yrityksessä on tehotonta ja myös tämä voi tuoda tarpeen lähteä rakentamaan integraatioita.

Integraation hyödyt

Kun ajatellaan yleisellä tasolla integraatioita, niin yrityksille voi olla epäselvää, mitä selkeitä hyötyjä integraatiolla saavutetaan. Tämän lisäksi yritykset mieltävät integraatioprojektit raskaiksi ja resursseja vaativiksi. Yrityksen tulee ymmärtää ja asennoitua kunnolla tulevaa integraatioprojektia varten, mutta turhaan projektia ei tarvitse pelätä: hyvin suunniteltu projekti mahdollistaa integraation onnistumisen, sekä mahdollistaa mittavat hyödyt. Tärkeintä on määritellä tavoitteet integraatioprojektille, ja jos yrityksen omat resurssit tai tietotaito eivät riitä projektin toteuttamiseen, kannattaa integraatiota varten valita osaava ja joustava kumppani.

Integraation keskeisin hyöty lienee se, että data on validia ja sama validi data on saatavilla kaikille tasapuolisesti organisaatiossa. Tässä kohdin voidaan ottaa esille raportointi, joka vie usein paljon aikaa organisaatiossa ja vaatii manuaalista työtä, sillä data sijaitsee usein useassa eri järjestelmässä. Niinpä tietojen kokoaminen on yleensä raskasta. Integraation avulla voidaan automatisoida raportointi ja tätä kautta säästää aikaa tärkeämpiin työtehtäviin, kuten esimerkiksi datan analysointiin ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämiseen.

 

HubSpot-integraatiot 

HubSpotiin integrointi

HubSpot on antaa mahdollisuuden rakentaa integraatioita muihin järjestelmiin. HubSpot on lisännyt huomattavasti eri integraatiomahdollisuuksia viime aikoina tarjoamalla natiivi-integraatioita. Tämän lisäksi HubSpot Connect Partnerit tekevät integraatioita laajemmin eri järjestelmiin, ja HubSpot API-rajapinnan avulla on mahdollisuus tehdä myös itse oma integraatio HubSpotin ja toisen järjestelmän välille tarpeiden mukaan hyödyntäen yrityksen oman kumppanin osaamista. Tämän lisäksi yhteys eri järjestelmien välille voidaan luoda hyödyntäen Webhook-metodia. Hubspotilla on oma Webhook API tätä varten.

1. HubSpot natiivi-integraatiot

HubSpot tarjoaa natiivi-integraatioita, joita pystyy ottamaan käyttöön HubSpotin oikeassa ylälaidassa olevasta tiputusvalikosta, valitsemalla Integrations. Tämän jälkeen valitaan tarvittava integraatio ja seurataan HubSpotin antamia ohjeita. Myös HubSpot-kumppanit auttavat ottamaan käyttöön HubSpotin natiivi-integraatioita. HubSpot - natiivi integraatio.png

Muutama esimerkki natiivi-integraatiosta HubSpotissa:

1) Salesforce

2) SurveyMonkey

3) GoToWebinar

4) LinkedIn Sales Navigator

 

2. HubSpot Connect Partners Program

Eri ohjelmistojen tekijät ovat ryhtyneet voimakkaasti rakentamaan integraatioita omien järjestelmiensä ja HubSpotin välille. Kyseiset yritykset voivat hakea HubSpotin Connect Programiin eli heillä on mahdollisuus päästä HubSpotin integraatiokumppaneiksi. Nämä yritykset ovat rakentaneet oman integraation hyödyntäen HubSpotin API-rajapintaa, jonka avulla saadaan toinen ohjelmisto tai järjestelmä yhdistettyä HubSpotiin. HubSpotin oma kehitystiimi tukee näiden integraatioiden toteuttamista.

HubSpot - Connect Partners - Integraatio.png

Ohessa joitakin HubSpot Connect Partnereita:

1) Zapier

Zapierin avulla voidaan luoda yhteys HubSpotin ja yli 600 sovelluksen välille. Tämän avulla saadaan eri järjestelmien informaatio ja data kulkemaan järjestelmien välillä ilman koodia. Zapierin avulla voidaan HubSpotiin yhdistää esimerkiksi MailChimp ja Google Sheet.

2) Databox

Databox-integraation avulla voidaan tehdä syvällisempiä raportteja HubSpotin datasta ja luoda niistä selkeitä graafisia esityksiä. Tämän lisäksi raporteista voi koostaa erilaisia näkymiä, johon on yhdistetty haluttuja raportteja. Näiden raporttien ja näkymien avulla yritysjohto saa selkeän kuvan HubSpotin datasta ja pystyy ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa.

3) PandaDoc

PandaDoc on erilaisten asiakirjojen hallintaan tarkoitettu alusta. PandaDoc mahdollistaa erilaisten asiakirjojen luomisen, toimittamisen ja sähköisen allekirjoittamisen, oli sitten kyse tarjouksista, sopimuksista, tms. HubSpot ja PandaDoc -integraatio mahdollistaa HubSpotin datan viemisen asiakirjoihin.

4) Scribe

Scribe Software tarjoaa erilaisia integraatioalustoja, jotka mahdollistavat yhteyden eri järjestelmien välille. Scribe-integraation avulla voidaan tehdä kaksisuuntainen yhteys HubSpotin ja Microsoft Dynamics CRM:n välille. Integraatiolla voidaan päivittää eri tietokenttiä molemmissa järjestelmissä, automaattisesti lisätä uusia liidejä kumpaankin järjestelmään ja synkronoida kontakteja, yrityksiä ja dealeja HubSpotin ja Dynamics CRM:n välillä.

Ohessa oli esitelty vain muutama HubSpot Connect partnereiden integraatio. Muihin Connect Partnersien voi tutustua HubSpot Connect Partners -sivulta.

 

3. HubSpot API

Tämän lisäksi yritys voi myös lähteä tekemään integraatiota itse tai oman kumppanin kanssa hyödyntäen API-rajapintoja. HubSpotilla on kattava API-rajapinta, jonka avulla voidaan luoda, poistaa ja päivittää HubSpotin dataa. Tämä vaihtoehto voi vaatia enemmän resursseja yritykseltä kuin HubSpot Connect Partnerin käyttäminen. Toisaalta tämä voi mahdollistaa laajemman ja tehokkaamman integraation järjestelmien välille.

 

New Call-to-action

 

Millaisille integraatioille on yleensä tarvetta?

Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa ja lähtökohtansa integraatioille. Suurimmalta osalta tähän vaikuttaa mitä järjestelmiä yrityksellä on käytössä ja mitä tavoitteita he ovat asettaneet liiketoiminnalle.

Periaatteessa erilaisia integraatiotarpeita voi olla kuinka paljon tahansa. On selvää, että eri järjestelmien välille tehtävä integraatio vaatii kattavan selvitystyön ja suunnittelun sekä integraation tavoitteiden määrittelyn. Tämä varmistaa, että integraatiosta tulee toimiva, palvelee sille asetettuja tavoitteita sekä mahdollistaa liiketoiminnallisen hyödyn.

Integraatiotarpeet voidaan jakaa karkeasti seuraaviin kategorioihin:

 1. CRM
 2. Asiakastietokannat (eli yritystiedon päivittäminen ja rikastaminen)
 3. Chat
 4. Verkkokauppa
 5. Muut järjestelmät ja ohjelmistot

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä eri järjestelmistä, joiden kohdalla yrityksellä voi olla tarpeita integroida HubSpotiin tai johonkin toiseen järjestelmään. Jokaisen integraation kohdalla täytyy käydä hyvin läpi mitä ollaan rakentamassa ja asettaa tavoitteet integraatiolle.

 

1. CRM-integraatiot

Useilla yrityksillä on oma erillinen CRM (customer relationship management) käytössä. Kun osa asiakkaita koskevasta datasta taas on markkinoinnin automaatiojärjestelmässä, kuten HubSpotissa, herää tarve integroida nämä kaksi järjestelmää. Tämä integraatio mahdollistaa datan oikeellisuuden ja joustavan yhteistyön markkinoinnin ja myynnin välillä. Näin markkinointi ja myynti tietävät kumpikin mitä toinen tekee. Markkinointi pystyy kohdistamaan paremmin omia toimenpiteitä oikeisiin kohderyhmiin ja samalla myynti saa tiedon markkinoinnin toimenpiteistä, jonka kautta myös myynti voi tehdä omat toimenpiteet oikeille kontakteille, oikealla hetkellä. Näin markkinointi ja myynti pääsevät työskentelemään saumattomasti.

Esimerkkejä integroitavista CRM-järjestelmistä:

 • Salesforce
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Pipedrive CRM
 • Zoho CRM
 • SugarCRM

 

2. Asiakastietokantojen integrointi

Integraation avulla voidaan myös päivittää ja rikastaa dataa HubSpotissa. Eri asiakastietokantoja ylläpitävät organisaatiot tarjoavat tietokantoihinsa API-rajapintoja, joiden avulla voidaan tehdä integraatio HubSpotiin sekä muihinkin järjestelmiin. Päivitetyn ja rikastetun datan avulla yritys parantaa omia liiketoiminnallisia toimenpiteitä jokaisella liiketoiminta osa-alueella.

Esimerkkejä asiakastietokantojen tarjoajista:

 • Asiakastieto
 • Bisnode
 • Fonecta
 • YTJ

 

3. Chat

Chatit ovat tulleet lähes jokaisen yrityksen verkkosivustolle. Usein nämä ovat omia erillisiä järjestelmiä, jotka varastoivat dataa omaan tietopankkiinsa. Yleensä organisaatiossa tähän järjestelmään on pääsy vain muutamalla henkilöllä, eikä chatin kautta kerääntyvää dataa juurikaan hyödynnetä. Kun chat integroidaan HubSpotiin, niin sekä markkinointi että myynti pääsevät hyödyntämään kerääntynyttä tietoa. Useilla Chat-palveluilla on API-rajapinta, ja joihinkin chatteihin voidaan integraatio tehdä kevyesti hyödyntäen esimerkiksi Zapier-alustaa.

Esimerkkejä chateista:

 • Giosg
 • LiveChat
 • PureChat
 • ZenDesk Chat

 

4. Verkkokauppa

Useilla yrityksillä on oma verkkokauppa, ja sen ympärille syntyvän datan hyödyntäminen on noussut yhä tärkeämpään rooliin liiketoiminnassa. Verkkokaupan ja HubSpotin integraation avulla voidaan analysoida tarkemmin asiakkaiden käyttäytymistä sekä tehdä markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä niin uusien asiakkaiden kuin olemassa olevien asiakkaiden osalta.

Esimerkkejä verkkokaupoista:

 • Shopify
 • Magento
 • WooCommerce

 

5. Muut Integraatiot

Edellisten lisäksi HubSpotiin voidaan integroida hyvinkin erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja. Tässä esimerkkinä muutama suomalainen palvelu.

Vainu.io

Vainu.io -integraation avulla voidaan päivittää ja rikastaa HubSpotin olemassa olevaa dataa, jonka avulla tehostetaan yrityksen markkinointia ja myyntiä. Vainu.io voidaan integroida API-rajapinnan avulla tai käyttäen hyväksi Zapier-alustaa.

ZEF

Toinen suomalainen palveluntarjoaja, joka toimii erinoimaisesti HubSpotin kanssa on ZEF. ZEF tarjoaa käyttäjäystävällisen kyselytyökalun, jonka avulla kerätään arvokasta dataa yrityksen liiketoimintapäätöksien tueksi. ZEF ja HubSpot -integraation avulla saadaan todella hyödyllistä tietoa prospekteista markkinointia ja myyntiä varten. 

 

Tässä kirjoituksessa on keskitytty HubSpotiin tehtäviin integraatioihin. Integraatioita voidaan tehdä lähes järjestelmään kuin järjestelmään. Tärkeintä on, että integraatio palvelee aina yrityksen liiketoimintaa, jolloin sen avulla saadaan paras mahdollinen hyöty sekä voidaan kehittää yrityksen liiketoimintaa eteenpäin.

 

Kun haluatte integroida jonkin käyttämänne järjestelmän HubSpotiin, niin varaa aika keskustelulle kalenterista. Käydään asia yhdessä läpi! 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.