<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on Älykäs CRM ja miksi se on tärkeä yrityksellesi

1911.2023

CRMTekoäly

Kuuntele blogi

Mikä on Älykäs CRM ja miksi se on tärkeä yrityksellesi
15:32

Älykkään CRM:n perusperiaatteet voidaan ymmärtää sen ydinominaisuuksien ja toimintalogiikan kautta. Älykäs CRM, eli tekoälyyn perustuva asiakkuudenhallintajärjestelmä, on suunniteltu hyödyntämään dataa ja koneoppimista parantaakseen asiakassuhteiden hallintaa. Sen avulla yritykset voivat automatisoida rutiininomaisia tehtäviä, kuten datan syöttämistä ja asiakastietojen päivittämistä, mikä vapauttaa resursseja strategisempiin toimiin. Lisäksi älykkäällä CRM:llä on kyky analysoida suuria tietomääriä reaaliajassa, tarjoten syvällisiä oivalluksia asiakaskäyttäytymisestä ja trendeistä. Tämä mahdollistaa räätälöityjen markkinointiviestien ja myyntistrategioiden luomisen, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Kokonaisuudessaan älykäs CRM auttaa yrityksiä rakentamaan vahvempia, tuottoisampia asiakassuhteita tehokkaamman ja tarkemman datan hyödyntämisen kautta.

Tekoälyn hyödyntäminen CRM:ssä

Tekoälyn hyödyntäminen CRM-järjestelmissä on mullistanut tapaa, jolla yritykset hallinnoivat asiakassuhteitaan. Tekoäly (AI) tarjoaa mahdollisuuden automatisoida ja optimoida monia asiakkuudenhallinnan prosesseja, mikä parantaa sekä tehokkuutta että asiakaskokemusta. AI:n käyttö CRM:ssä mahdollistaa rutiininomaisten tehtävien, kuten tietojen syöttämisen ja päivitysten, automatisoinnin. Tämä vapauttaa työntekijöiden aikaa keskittyä strategisempiin ja arvoa tuottaviin tehtäviin.

Eräs AI:n tärkeimmistä sovellusalueista CRM:ssä on datan analysointi. Tekoäly voi käsitellä ja analysoida suuria datamääriä nopeasti, tarjoten syvällisiä oivalluksia asiakkaiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja tarpeista. Tämä tieto on arvokasta, sillä sen avulla voidaan räätälöidä markkinointikampanjoita, parantaa myyntistrategioita ja kehittää henkilökohtaisempia asiakassuhteita. Lisäksi AI voi ennustaa asiakaskäyttäytymistä ja suuntauksia, mikä auttaa yrityksiä olemaan askeleen edellä markkinassa.

Toinen merkittävä tekoälyn sovellusalue on asiakaspalvelu. AI:n avulla voidaan kehittää älykkäitä chatbotteja, jotka pystyvät käsittelemään usein kysyttyjä kysymyksiä ja tarjoamaan nopeita vastauksia asiakkaiden tiedusteluihin. Tämä ei ainoastaan paranna asiakaskokemusta tarjoamalla välitöntä tukea, vaan myös vähentää asiakaspalvelun työtaakkaa.

Lisäksi tekoälyä voidaan hyödyntää myynnin ennustamisessa ja liidien priorisoinnissa. AI:n avulla voidaan tunnistaa potentiaalisimmat asiakkaat ja kohdentaa resursseja tehokkaammin. AI voi myös auttaa tunnistamaan uusia myyntimahdollisuuksia olemassa olevien asiakastietojen perusteella.

Tekoälyn integroiminen CRM-järjestelmiin tarjoaa yrityksille mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta, lisätä myyntiä ja tehostaa operatiivista toimintaa. Tekoäly tuo CRM:ään uuden ulottuvuuden, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaitaan ja vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Sen avulla yritykset voivat kehittyä dynaamisemmiksi ja asiakaskeskeisemmiksi, mikä on avainasemassa nykypäivän kilpailukykyisessä liiketoimintaympäristössä.

New call-to-action

Älykkään CRM:n edut liiketoiminnassa

Älykkään CRM:n edut liiketoiminnassa ovat moninaiset, ja ne kattavat useita liiketoiminnan osa-alueita. Ensinnäkin, ajansäästö on merkittävä etu. Tekoälyn avulla monimutkaiset ja aikaa vievät prosessit voidaan automatisoida, mikä vapauttaa työntekijöiden aikaa keskittyä arvoa luoviin tehtäviin. Tämä johtaa tehokkaampiin prosesseihin, kun manuaalista työtä vähennetään ja virheiden mahdollisuus pienenee.

Toiseksi, myynnin automatisointi dataan perustuen on keskeinen hyöty. Tekoäly kykenee analysoimaan suuria datamääriä ja tunnistamaan potentiaaliset myyntimahdollisuudet, mikä auttaa kohdentamaan myyntiponnistelut oikein ja tehostamaan myyntiprosessia. Lisäksi rutiinitehtävien poistaminen, kuten asiakastietojen manuaalinen päivitys, parantaa työtehokkuutta ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä.

Lisäksi älykkäät CRM-järjestelmät mahdollistavat paremman asiakastiedon hyödyntämisen. Ne keräävät ja analysoivat asiakasdataa reaaliajassa, tarjoten yksityiskohtaisia näkemyksiä asiakaskäyttäytymisestä ja -preferensseistä. Tämän ansiosta yritykset voivat räätälöidä viestintänsä ja tarjouksensa vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Lopputuloksena on parantunut asiakaskokemus ja vahvistuneet asiakassuhteet.

Kaiken kaikkiaan älykäs CRM auttaa yrityksiä toimimaan joustavammin, reagoimaan nopeammin markkinoiden muutoksiin ja tarjoamaan asiakkaille korkealaatuista palvelua. Näiden etujen ansiosta yritykset voivat parantaa tuloksellisuuttaan, kasvattaa asiakasuskollisuutta ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Älykkään CRM:n käytännön sovellukset

Älykkään CRM:n käytännön sovellukset ovat monipuoliset ja kattavat eri liiketoiminnan osa-alueet. Tässä joitakin keskeisiä sovelluksia:

1. Asiakasdatan analysointi: Hyödyntää tekoälyä asiakasdatan analysoinnissa, joka mahdollistaa räätälöityjen markkinointikampanjoiden ja myyntistrategioiden kehittämisen.

2. Ennakoiva myynti: Käyttää koneoppimista ennustamaan potentiaalisia myyntimahdollisuuksia ja auttaa keskittymään lupaavimpiin liideihin.

3. Automaattiset asiakaspalvelutoiminnot: Sisältää tekoälypohjaisia chatbotteja, jotka tarjoavat automatisoitua tukea ja parantavat asiakaskokemusta.

4. Markkinointiautomaatio: Automaattinen kohdennettu markkinointi perustuen kerättyyn asiakastietoon.

5. Rutiinitehtävien automatisointi: Poistaa manuaalisia, aikaa vieviä rutiinitehtäviä, kuten tietojen syöttöä ja päivityksiä.

6. Henkilökohtaistaminen: Mahdollistaa asiakasviestinnän ja tarjousten henkilökohtaisen räätälöinnin asiakkaan aikaisemman toiminnan perusteella.

7. Reaaliaikainen päätöksenteko: Tarjoaa reaaliaikaisia analyysejä ja raportteja, jotka auttavat nopeissa ja tietoon perustuvissa päätöksissä.

Esimerkiksi Sales Comminications Finland Oy käyttää koneoppmista liidikvalikoinnissa ja meillä on tarkka tieto jokaisesta potentiaalisesta asiakkaasta kuinka potentiaalinen asiakas on ja millä todennäköisyydellä kukin asiakas on tulossa asiakkaaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Tutustu HubSpotin Smart CRM-ratkaisuun. Katso demo 👉

Älykkään CRM:n vaikutus asiakaskokemukseen

Älykkään CRM:n vaikutus asiakaskokemukseen on mullistava ja monipuolinen. Keskeisiä näkökohtia ovat:

1. Parempi asiakkaiden sitoutuminen: AI-pohjainen asiakaspalvelu on nopein ja tehokkain tapa tarjota henkilökohtaisia ja ennakoivia kokemuksia, jotka lisäävät asiakkaiden sitoutumista. Tämä muutos on välttämätön yritysten ja kuluttajien välisessä (B2C) -ympäristössä, jossa sitoutuneet asiakkaat ovat uskollisempia ja tuottavat enemmän arvoa elinikänsä aikana.

2. Asiakkaiden kasvavat odotukset: Nykypäivän asiakkaat, erityisesti milleniaalit, odottavat reaaliaikaista palvelua ja johdonmukaista kanavien välistä kokemusta. Tekoäly auttaa vastaamaan näihin nouseviin odotuksiin tarjoamalla ennakoivaa ja yksilöllistä palvelua, joskus jopa ennen kuin asiakkaat ovat tietoisia omista tarpeistaan.

3. Asiakkaiden sitoutumisen ja myyntimahdollisuuksien lisääminen: Tekoälypohjainen asiakaspalvelu voi merkittävästi lisätä asiakkaiden sitoutumista. Tämä lisää ristiinmyynti- ja lisämyyntimahdollisuuksia ja vähentää palvelukustannuksia. Esimerkiksi globaalissa pankkitoiminnassa tekoälytekniikat voivat mahdollisesti tuottaa jopa 1 biljoona dollaria lisäarvoa vuosittain, ja merkittävä osa uudistetusta asiakaspalvelusta.

4. Haasteet ja mahdollisuudet: Vaikka johtavat laitokset muuttavat asiakaspalveluaan tekoälyllä, haasteita ovat tekoälyn integrointi vanhoihin järjestelmiin ja oikeiden kykyjen löytäminen. Hyvin tehtynä tekoälyä tukeva asiakaspalvelu voi kuitenkin vapauttaa merkittävää liiketoiminta-arvoa, mikä luo parempaa palvelua, parempaa tyytyväisyyttä ja lisää asiakkaiden sitoutumista.

5. Tekoälyyn perustuvan asiakaspalvelun kypsyys: Yrityksen tekoälyyn perustuvan asiakaspalvelun kypsyysaste voidaan luokitella viiteen tasoon, jotka vaihtelevat manuaalisesta ja high-touch tasosta yksi personoituun ja digitaalisesti aktivoituun tasolle viisi. Kypsät yritykset toimivat pääasiassa digitaalisilla aloilla, jotka käyttävät tekoälyä ja teknologiaa tukemaan ennakoivaa ja yksilöllistä asiakkaiden sitoutumista itsepalvelutyökalujen ja uusien käyttöliittymien avulla.

6. Kattava lähestymistapa: Tekoälypohjaisen asiakaspalvelun saavuttaminen edellyttää, että sovitetaan uudelleen muotoiltu näkemys sitoutumisesta kaikissa asiakkaan kosketuspisteissä asianmukaisten tekoälykäyttöisten työkalujen ja tietojen kanssa. Tämä sisältää ennakoivan asiakkaiden tavoittamisen ja reaaliaikaisen avun korkealaatuisten tulosten saavuttamisessa.

7. Tapausesimerkki: Pankki teki muutoksia, jotka kestivät 12 kuukautta. He ottivat käyttöön tekoälyn avulla tehtävän päätöksenteon ja kehittivät tapojaan mitata toimintansa tehokkuutta. Tämän seurauksena asiakkaat alkoivat käyttää enemmän itsepalvelukanavia, ja pankin tarvitsemien asiakaspalveluvuorovaikutusten määrä väheni. Myös palvelun tarjoamisen kustannukset pienenivät. Nämä muutokset paransivat niin asiakkaiden kuin pankin työntekijöidenkin kokemuksia.

8. Yleinen vaikutus: Asiakaspalvelun muuttaminen sitoutuneeksi tekoälyohjattujen ominaisuuksien avulla voi parantaa asiakaskokemusta, vähentää kustannuksia ja lisätä myyntiä, mikä maksimoi arvon asiakkaan elinkaaren aikana.

Älykkäät CRM-järjestelmät parantavat merkittävästi asiakaskokemusta tekoälyn integroinnin kautta mahdollistamalla henkilökohtaisemman, tehokkaamman ja ennakoivamman asiakaspalvelun. Tämä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, uskollisuuteen ja arvontuotantoon yrityksille.

Lähde: McKinsey

New call-to-action

Älykkään CRM:n tulevaisuuden näkymät

Tekoäly (AI) on mullistanut monia liiketoiminta-aloja, ja asiakassuhteiden hallinta (CRM) ei ole poikkeus. Älykkäällä CRM:llä (Älykäs CRM) on potentiaalia parantaa merkittävästi asiakaskokemusta, myyntiä ja markkinointia.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Älykäs CRM voi tarjota asiakkaille entistä henkilökohtaisempaa ja relevantimpaa palvelua. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti:

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat tarjota vuorokauden ympäri ympärivuorokautista asiakaspalvelua. Nämä tekoälypohjaiset ratkaisut voivat vastata asiakkaiden kysymyksiin ja ratkaista ongelmia nopeasti ja tehokkaasti.

Data-analytiikkaa voidaan käyttää tunnistamaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Tämän tiedon avulla yritykset voivat räätälöidä asiakaskokemusta entistä enemmän.

Tekoälyä voidaan käyttää ennustamaan asiakkaiden tulevaa käyttäytymistä. Tämän tiedon avulla yritykset voivat tarjota asiakkaille ennakoivaa palvelua, joka vastaa heidän tarpeisiinsa.

Esimerkiksi yritys, joka tarjoaa asiakaspalvelua chatbotin avulla, voi käyttää luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) tunnistaakseen asiakkaan kysymyksen tai ongelman. Chatbot voi sitten käyttää tekoälyä vastatakseen kysymykseen tai ratkaistakseen ongelman. Tämä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää asiakaspalvelun kuluja.

Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen

Älykäs CRM voi auttaa yrityksiä tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat ja tarjoamaan heille räätälöityä sisältöä ja tarjouksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti:

  • Tekoälyä voidaan käyttää analysoimaan asiakasdataa ja tunnistamaan asiakkaat, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista.
  • Data-analytiikkaa voidaan käyttää luomaan kohdennettuja markkinointikampanjoita, jotka tavoittavat asiakkaat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.
  • Chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat auttaa myyntitiimiä tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat ja neuvottelemaan kauppoja.

Esimerkiksi yritys, joka käyttää tekoälyä potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen, voi käyttää data-analytiikkaa luodakseen kohdennetun markkinointikampanjan, joka tavoittaa asiakkaat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tämä voi johtaa myynnin kasvuun ja markkinointikustannusten pienenemiseen

New call-to-action

Päätöksenteon parantaminen

Älykäs CRM voi analysoida dataa ja tarjota yrityksille tietoihin perustuvia oivalluksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti:

  • *Data-analytiikkaa voidaan käyttää tunnistamaan trendejä ja malleja asiakaskäyttäytymisessä. Tämän tiedon avulla yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.
  • Tekoälyä voidaan käyttää kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Esimerkiksi yritys, joka käyttää data-analytiikkaa asiakaskäyttäytymisen trendien tunnistamiseen, voi käyttää tätä tietoa kehittääkseen uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita. Tämä voi johtaa myynnin kasvuun ja kilpailuedun saavuttamiseen.

Älykäs CRM:n tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Tekoälyn kehityksen myötä Älykäs CRM tulee yhä tehokkaammaksi ja tarkemmaksi. Tämä voi johtaa merkittäviin muutoksiin asiakaskokemuksessa, myynnissä ja markkinoinnissa.

Yksi mielenkiintoinen kehityssuunta on tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen virtuaalisen todellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) avulla. Nämä teknologiat voivat luoda uusia tapoja vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja tarjota heille ainutlaatuisen asiakaskokemuksen.

Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta on tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen luonnollisen kielen käsittelyssä (NLP). Nämä teknologiat voivat auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Esimerkiksi yritys, joka käyttää NLP:tä asiakaspalvelussa, voi tarjota asiakkaille henkilökohtaisempaa ja relevantimpaa palvelua. Chatbot voi esimerkiksi tunnistaa asiakkaan kysymyksen tai ongelman ja tarjota asiakkaalle vastauksen, joka vastaa hänen tarpeisiinsa.

Näiden kehityssuuntausten myötä Älykäs CRM:stä tulee yhä tärkeämpi osa yritysten liiketoimintaa.** Älykäs CRM:n avulla yritykset voivat parantaa asiakaskokemustaan, kasvattaa myyntiään ja tehostaa markkinointiaan.

Tässä on joitain konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Älykäs CRM:ää voidaan käyttää tulevaisuudessa:**

  • Yritys voi käyttää Älykäs CRM:ää luodakseen yksilöllisemmän asiakaskokemuksen tarjoamalla asiakkaille räätälöityjä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä.
  • Yritys voi käyttää Älykäs CRM:ää tunnistaakseen potentiaaliset asiakkaat ja tarjoamalla heille kohdennettuja markkinointikampanjoita, jotka lisäävät myynnin kasvua.**
  • Yritys voi käyttää Älykäs CRM:ää kerätäkseen tietoa asiakaskokemuksesta ja käyttääkseen näitä tietoja tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.

Älykäs CRM:n tulevaisuudennäkymät ovat siis erittäin positiiviset. Tekoälyn kehityksen myötä Älykäs CRM tulee yhä tehokkaammaksi ja tarkemmaksi, mikä voi johtaa merkittäviin muutoksiin asiakaskokemuksessa, myynnissä ja markkinoinnissa.

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.